Binnen 24 uur geleverd

Kopen op rekening

Topkwaliteit producten

Ruim assortiment

Deskundig advies

Garantie

Wij garanderen de kwaliteit van de door ons geleverde artikelen gedurende 12 maanden na aflevering, tenzij anders vermeld onder specificaties bij het desbetreffende product op de product pagina van endoscopen.nl.

Garantie aanspraken kunnen na ontdekking bij ons worden ingediend met een korte omschrijving van het gebrek.

Deze garantie houdt in dat wij het artikel kosteloos repareren of vervangen.

Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • Het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
  • Sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de eventueel bijbehorende gebruiksaanwijzing;

Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij zijn wij, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade, direct en indirect, welke is ontstaan te gevolge van het onkundig of onjuist gebruiken van de door ons geleverde artikelen.

Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.

De post of koeriers kosten van de klant naar ons voor het defecte artikel zijn voor rekening van de klant. De verzendkosten van ons naar de klant van het gerepareerde of vervangen artikel zijn voor rekening van ons.

DEALER VAN