Binnen 24 uur geleverd

Kopen op rekening

Topkwaliteit producten

Ruim assortiment

Deskundig advies

Garantie

Novascope B.V. garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende twee jaar na aflevering, tenzij anders vermeld onder specificaties bij het desbetreffende product op de product pagina van endoscopen.nl.

Garantie aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Novascope B.V. worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

Deze garantie houdt in dat indien aan de in bovengestelde voorwaarden is voldaan, Novascope B.V. het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Novascope B.V.).

Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • Het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
  • Wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
  • Sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de eventueel bijbehorende gebruiksaanwijzing;
  • Het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
  • Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
  • Novascope B.V. niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij zijn wij, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade, direct en indirect, welke is ontstaan te gevolge van het onkundig of onjuist gebruiken van de door ons geleverde zaken.

Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.

Wanneer wordt afgesproken dat Novascope B.V. een vervangend onderdeel per post/koerier toestuurt dient eerst het defecte onderdeel door de klant te worden opgestuurd of gebracht. Deze post of koeriers kosten zijn voor rekening afnemer.

DEALER VAN